Honda Shadow 600cc HQCN sang tên toàn quốc
120 triệu đồng
1993 | | Xăng | |
Hà Nội
Honda Shadow Phantom 750 2015
445 triệu đồng
2015 | Touring | Xăng | |
Hà Nội
Honda Shadow  Phantom 750 2010
297 triệu đồng
2010 | Cruiser | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh
Honda Shadow 750 Aero 2008
253 triệu đồng
2018 | Cruiser | Xăng | |
Tp. Hồ Chí Minh