Format Ozyptila 99 2013
29 triệu 800 nghìn đồng
2013 | MTB | Titan | |
Hà Nội
Format Ozyptila 33 2013
16 triệu 500 nghìn đồng
2013 | MTB | Titan | |
Hà Nội
Format Ozyptila 88 2013
30 triệu 800 nghìn đồng
2013 | MTB | Aluminum | |
Hà Nội