Bianchi Jab 29.4 2017
24 triệu 500 nghìn đồng
2017 | | Aluminum | 21 inch |
Hà Nội
Bianchi Road 2013
24 triệu 860 nghìn đồng
2013 | Road | Carbon | 16 inch |
Hà Nội
Bianchi Jab 2013
33 triệu đồng
2013 | Road | Titan | |
Hà Nội